AVE ART Ostrava>Aktuality>Opatření související s nástupem do školy

Opatření související s nástupem do školy

31/8/2021

Zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. v rozsahu dvou výukových hodin (8.00 - 9.40 hod), dne 2. 9. budou mí žáci třídnickou hodinu v délce 4 výukových hodin (8.00 - 11.40 hod) a dne 3. 9. je čeká výtvarné zahájení školního roku, které bude probíhat od 8.55 do 13.25 hod (snad bude pěkné počasí).  

Dále uvádíme základní informace z pokynů, kterými se budeme muset všichni řídit.  Je jich mnoho, a proto níže uvádíme několik nejdůležitějších části. Podrobněji s nimi budou žáci seznámeni 1. 9. 2021.

Obecné informace:

 1. Roušky/respirátor jsou povinné jen ve společných prostorách. Ve třídě je musí nosit jen žáci, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID a neabsolvovali povinné testování.
 2. V případě zapomenutí/znehodnocení roušky/respirátoru je možné si jej ve výjimečných případech vyzvednout na sekretariátu školy. O vydaných rouškách se vede evidence.
 3. V situace, kdy žák odmítne nosit ochranný prostředek a opatření to nařizují, nemůže mu škola umožnit vzdělávání (nezletilého vyzvedává zákonný zástupce, zletilý odchází sám). Takový žák NENÍ automaticky omluven ze v
 4. Školní bufet bude otevřen od 1. 9. 2021
 5. Pokud bude mít žák jakékoliv příznaky nemoci, prosíme rodiče, aby žáky neposílali do školy.

Testování:

 1. Testování probíhá dle harmonogramu 1. 9. ihned po příchodu třídy do školy a ve dnech 6. a 9. září a to testy z distribuce MŠMT. Žák si test provádí sám. 
 2. Žáci si mohou přinést vlastní test (certifikovaný), ale testování proběhne pod dohledem pověřené osoby.
 3. Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (AG ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Nahlásit a doložit tyto výjimky je nutné nejpozději při příchodu do školy.
 4. Nepřítomní žáci budou testováni ihned po příchodu do školy (v průběhu 1. hodiny testuje pedagogický daného předmětu, v ostatních časech se po příchodu dostaví na sekretariát školy).

Pravidla pro žáky, kteří odmítnou absolvovat testování a nevztahuje se na ně žádná z výjimek:

 1. Výuky se mohou účastnit.
 2. Musí mít po celou dobu pobytu ve škole respirátor/roušku (včetně vyučování ve třídě).
 3. Při konzumaci stravy a nápojů jsou povinni dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.
 4. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech.

V případě pozitivní testu bude následovat:

 1. Při pozitivním výsledku 1. a 6. 9. se žák odebere do izolační místnosti a nebude se zúčastnit vzdělávání. Ostatní žáci zůstávají ve třídě a učí se nadále (nebyly v kontaktu s pozitivním v předchozích dvou dnech).
 2. Škola kontaktuje zákonného zástupce, který si nezletilého žáky vyzvedne a následně  kontaktuje praktického lékaře. Návrat žáka do školy je možný až po negativním PCR testu nebo s potvrzením lékaře.
 3. Při pozitivním výsledku 9. září odchází domů celá třída, která čeká na výsledek kontrolního PCR testu žáka. O dalším průběhu pak bude rodiče informovat ředitel školy.

Povinnost nahlásit návrat z ciziny

Pokud žák strávil v posledních 14 dnech před nástupem do školy déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky a nebyl očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech neprodělal onemocnění Covid-19, má povinnost (respektive jeho zákonný zástupce) tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Pro tyto žáky platí následující pravidla (dle Ochranného opatření MZ č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN):

 1. Návrat ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy) – žák se může účastni vzdělávání ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.
 2. Návrat ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy) – žák se musí podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny