AVE ART Ostrava>Aktuality>3. kolo talentových zkoušek

3. kolo talentových zkoušek

19/7/2023

Ředitel školy AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o, vyhlašuje 3. kolo talentových zkoušek pro střední uměleckou školu dne 31. 8. 2023.

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - 6 žáků

82-41-M/12     Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - design užitkových výrobků - 6 žáků

82-41-M/05     Grafický design/Motion design - 1 žák

 

Přihlášky zašlete poštou nebo na e-mail studijnireferent@aveart.cz.

PŘIHLÁŠKA

 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu  § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

I. Hodnocení 10 kusů donesených domácích prací. 

    Maximum dosažených bodů 15

II. Talentová zkouška zahrnuje:

  1. Kresba hlavy, maximum bodů = 15 (kresba uhlem, hodnotí se konstrukce hlavy a proporce)
  2. Kresba zátiší, maximum bodů = 15 (hodnotí se konstrukce, umístění do formátu, proporce)
  3. Modelování, maximum bodů = 15 (hodnocení proporcí a konstrukcí)

    Celkové maximum dosažených bodů 45

III. Hodnocení průměrů známek z předmětu výtvarná výchova nebo obdobného na vysvědčení za 2. pololetí 7., 2. pololetí 8. ročníku, popřípadě 9. ročníku, pokud jej má žák uzavřen.

Bodové hodnocení vysvědčení z předmětu výtvarná výchova nebo obdobného předmětu
Průměr známek 1,00-1,99 = 15 bodů
Průměr známek 2,00-2,50 = 10 bodů
Průměr známek 2,51 a více = 5 bodů
U uchazečů z Ukrajiny, kteří doloží čestné prohlášení pro účely uznání dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání bude uděleno 15 bodů u tohoto kritéria.

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II., III.

 

Maximální počet dosažených bodů = 75 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 35 bodů

         

  • Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění tří výše uvedených kritérií hodnocení.
  • Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 35 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.
  • Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.
  • Pro rozhodnutí o přijetí uchazeče má přednost, při celkové shodě bodů, uchazeč s vyšším bodovým hodnocením u kritéria I. Hodnocení donesených domácích prací. V případě stále trvající shody u tohoto kritéria, bude přijat uchazeč, jehož součet bodů u kritérií II. Kresba hlavy a Kresba zátiší bude větší. V případě i nadále trvající rovnosti bodů bude přijat uchazeč, jehož počet bodů u kritéria II. Modelování bude vyšší. 

 

Termín podání přihlášek:

Do 18. 8. 2023

Termín konání talentových zkoušek:

3. kolo: 31. 8. 2023


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny