AVE ART Ostrava>Aktuality>Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí

6/2/2023

Rozhodnutí o přijetí 2023

Účastníkům přijímacího řízení, kteří byli přijati gratulujeme a prosíme zákonné zástupce, aby se dostavili ve středu dne 15.2.2023 v 16.30 hod do 2.patra naší školy k podpisu Smlouvy o studiu, včetně sdělení dalších pokynů a informací. K podpisu smlouvy stačí účast jednoho ze zákonných zástupců. Přineste sebou platný OP a zálohu 5.000,-Kč na školné.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je potřeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Přikládáme vzor ODVOLÁNÍ

 

  1. kolo talentové zkoušky konané dne 9. 1. 2023

 Hodnocení talentové zkoušky

 V pondělí dne 9. 1. 2023 se bude konat 1. kolo talentové zkoušky pro přijetí ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024. V uvedený den se dostavte v 7.30 hodin do budovy školy v Ostravě – Hrabůvce, ul. Hasičská 550/50, do učebny 1. ročníku 2. patro školy, kde budete seznámeni s organizací a harmonogramem talentových zkoušek. U prezence odevzdáte domácí práce v počtu 10 ks v podepsaném obalu (ne v tubusu). 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2023/2024

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05 Grafický design 10 žáků

82-41-M/05 Grafický design – motion design 10 žáků

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 7 žáků

82-41-M/11 Design interiéru 10 žáků

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -

design užitkových výrobků 7 žáků

82-41-M/04 Průmyslový design 10 žáků

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

 

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

I. Hodnocení 10 kusů donesených domácích prací. Maximum dosažených bodů 15

II. Talentová zkouška zahrnuje:

1. Kresba hlavy, maximum bodů = 15 (kresba uhlem, hodnotí se konstrukce hlavy a proporce)

2. Kresba zátiší, maximum bodů = 15 (hodnotí se konstrukce, umístění do formátu, proporce)

3. Modelování, maximum bodů = 15 (hodnocení proporcí a konstrukcí)

Celkové maximum dosažených bodů 45 

III. Hodnocení průměrů známek z předmětu výtvarná výchova na vysvědčení za 2. pololetí 7. a 2. pololetí 8. ročníku, popřípadě 9. ročníku, pokud jej má žák uzavřen. 

Bodové hodnocení vysvědčení z předmětu výtvarná výchova:

Průměr známek 1,00-1,99 = 15 bodů

Průměr známek 2,00-2,50 = 10 bodů

Průměr známek 2,51 a více = 5 bodů

U uchazečů z Ukrajiny, kteří doloží čestné prohlášení pro účely uznání dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání bude uděleno 15 bodů u tohoto kritéria.

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II., III. 

Maximální počet dosažených bodů = 75 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 35 bodů

 

  • Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění tří výše uvedených kritérií hodnocení.
  • Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 35 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.
  • Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.
  • Pro rozhodnutí o přijetí uchazeče má přednost, při celkové shodě bodů, uchazeč s vyšším bodovým hodnocením u kritéria I. Hodnocení donesených domácích prací. V případě stále trvající shody u tohoto kritéria, bude přijat uchazeč, jehož součet bodů u kritérií II. Kresba hlavy a Kresba zátiší bude větší. V případě i nadále trvající rovnosti bodů bude přijat uchazeč, jehož počet bodů u kritéria II. Modelování bude vyšší.     

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na nástěnce školy a webových stránkách školy a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče podle § 62 odst. 5 Školského zákona v období od 5. února do 15. února 2023. Zveřejněním seznamu pod registračním číslem žáka se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámena.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny