AVE ART Ostrava>Aktuality>Maturita 2019/2020

Maturita 2019/2020

7/5/2020

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020

8. 4. 2020                    Písemná práce Český jazyk - zrušena

30. 4. 2020                  Písemná práce Anglický jazyk - zrušena

29. 5. 2020                  Ukončení pololetí 4. ročníku

29. 5. 2020                  Odevzdání obhajob maturitních prací

1. 6. 2020                    Didaktické test z předmětu Jazyk anglický 

2. 6. 2020                    Didaktický test z předmětu Jazyk český

1. - 5. 6. 2020             Dokončení a instalace maturitních prací

8. - 12. 6. 2020           Svatý týden

15. - 19. 6. 2020         Ústní maturitní zkoušky (plán)   

 

Aktuální informace o maturitní zkoušce 2019/2020 naleznete na webových stránkách: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Doporučujeme přípravu na maturitní zkoušku prostřednictvím didaktických testů s předchozích let, které si můžete stáhnout včetně záznamových archů a klíčů správných řešení na webovém odkaze: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/priprava-ke-spolecne-casti-mz-na-dalku

Dle ministra MŠMT bude Vyhláška k maturitám ve sbírce do 10. května, která bude stanovat podmínky, za kterých budou moci žáci skládat výše uvedenou zkoušku.

Od 11. 5. budou pro žáky 4. ročníku otevřeny odborné ateliéry umožňující dokončení a instalaci maturitních prací. Učebny budou otevřeny od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 13.30 hod. Zároveň budou žákům nabídnuty termíny k individuálním konzultacím ostatních maturitních předmětů. 

Organizace osobní přítomnosti žáků za účelem přípravy na maturitní zkoušky a výuky na ZUŠ, od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení

Ateliér Motion design

Pondělí: MgA. Franková
Úterý: MgA. Pěgřim
Středa: MgA. Pěgřim
Čtvrtek: MgA. Franková
Pátek: MgA. Franková
 
Ateliér Grafický design
 
Pondělí: Mgr. Kopřivová, Mgr. art. Opavská
Úterý: MgA. Brůnová
Středa: Mgr. Kopřivová, Mgr. art. Opavská
Čtvrtek: Mgr. Kopřivová, Mgr. art. Opavská
Pátek: MgA. Brůnová
 
Ateliér Design interiéru
 
Pondělí: Ing. Lukšová
Úterý: Ing. Lukšová
Středa: Ing. arch. Malina
Čtvrtek: bez pedagoga
Pátek: Kellermannová (konzultace - Technologie)
 
Ateliér Umělecké kovářství
 
Pondělí - Pátek: Ing. Břuska
 

Hodnocení žáků 4. ročníku za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodického pokynu (upravuje pravidla pro závěrečné hodnocení, včetně pravidel pro závěrečné vysvědčení). Ani v jednou z dokumentů nejsou konkrétní data a proto berte informace s rezervou, jelikož se v současné situaci může opravdu cokoli změnit.

Citace z metodiky: Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí. Je proto nezbytné vyhotovit i těmto žákům jejich vysvědčení.
Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá, kromě přípravy na závěrečné nebo maturitní zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných předmětech v tomto pololetí, a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky žáci přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky).
Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“.

Shrnutí a nastavení termínů:

  • všichni dostanete vysvědčení
  • všichni jdete k maturitě, jelikož nesmíte být na konci roku 2019/2020 hodnoceni známkou 5 nebo N
  • pedagogové uzavřou známky do 20.5. 
  • klasifikační porada
  • předání Vysvědčení (pravděpodobně v den konání prvního didaktického testu)
  • posledním dnem vyučování bude 22. 5. (v měsíci květnu bude probíhat vzdělávání výhradně maturitních předmětů)

 

Komisionální zkouška
Tam, kde dochází k hodnocení na základě zkoušek nebo komisionálního přezkoušení (např. ve vybraných odborných předmětech uměleckých oborů nebo ve stanovených individuálních vzdělávacích plánech), bude i na konci školního roku 2019/2020 hodnocení provedeno na jejich základě. Vyhláška na tom nic nemění.
Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku. Tomuto žákovi, který by měl konat zkoušku nebo komisionální zkoušku, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede slovo „prospěl(a)“ nebo ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejím základě.

Podrobnější informace naleznete na stránkách ministerstva školství pod odkazem - MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019 /2020 - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava